ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhasting

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhasting


unhasting

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không vội vàng, không hấp tấp; cẩn thận; thận trọng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…