ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhasp

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhasp


unhasp /'ʌn'hɑ:sp/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  mở khoá móc ra

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…