ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhandsomeness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhandsomeness


unhandsomeness /'ʌn'hænsəmnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính xấu xí
  tính bủn xỉn, tính không hào hiệp, tính không rộng rãi

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…