ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhaft

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhaft


unhaft /'ʌn'hɑ:ft/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  tháo cán ra

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…