ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhacked

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhacked


unhacked

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không dùng làm người viết văn thuê
  không nhàm chán

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…