ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungues

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungues


ungues

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ số nhiều của unguis
  xem unguis

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…