ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungratified là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

ungratified /ʌn'grætifaid/

Phát âm

Xem phát âm ungratified »

Ý nghĩa

tính từ


  không thoả mãn, không hài lòng, không vừa ý

Xem thêm ungratified »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…