ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungrammaticality

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungrammaticality


ungrammaticality

Phát âm


Ý nghĩa

  xem ungrammatical

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…