ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungrammatical là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 6 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

ungrammatical /'ʌngrə'mætikəl/

Phát âm

Xem phát âm ungrammatical »

Ý nghĩa

tính từ


  không đúng ngữ pháp, sai ngữ pháp

Xem thêm ungrammatical »
Kết quả #2

ungrammatical

Phát âm

Xem phát âm ungrammatical »

Ý nghĩa

Ungrammatical /ˌʌnɡrəˈmætɪkəl/ có nghĩa là không đúng văn phạm, không đúng ngữ pháp.

Xem thêm ungrammatical »
Kết quả #3

ungrammatical

Phát âm

Xem phát âm ungrammatical »

Ý nghĩa

- Ungrammatical [ˌʌŋɡrəˈmætɪkəl]: không đúng ngữ pháp, không thể chấp nhận được trong ngữ pháp. - Nghĩa: Ungrammatical là tính từ mô tả điều gì đó không đúng với các quy tắc ngữ pháp của ngôn ngữ. Cụ thể là khi cấu trúc câu, cách sử dụng từ, ngữ pháp không đúng hoặc gây ra sự khó hiểu cho người đọc hoặc người nghe. Ví dụ: "She speak English very good" là một câu không đúng ngữ pháp vì chưa đúng thì và cấu trúc động từ.

Xem thêm ungrammatical »
Kết quả #4

ungrammatical

Phát âm

Xem phát âm ungrammatical »

Ý nghĩa

- Ungrammatical /ʌnɡrəˈmætɪk(ə)l/: (tính từ) không đúng ngữ pháp, sai ngữ pháp, không đúng văn phong. Ví dụ: He wrote an ungrammatical sentence. (Anh ta viết một câu không đúng ngữ pháp.)

Xem thêm ungrammatical »
Kết quả #5

ungrammaticality

Phát âm

Xem phát âm ungrammaticality »

Ý nghĩa

  xem ungrammatical

Xem thêm ungrammaticality »
Kết quả #6

ungrammatically

Phát âm

Xem phát âm ungrammatically »

Ý nghĩa

* phó từ
  không đúng ngữ pháp, sai ngữ pháp, trái với các qui tắc của ngữ pháp

Xem thêm ungrammatically »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…