ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungrammatical

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungrammatical


ungrammatical /'ʌngrə'mætikəl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không đúng ngữ pháp, sai ngữ pháp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…