ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungrafted

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungrafted


ungrafted

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  (nông nghiệp) không ghép (cây)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…