ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungraciousness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungraciousness


ungraciousness /'ʌn'greiʃəsnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính khiếm nhã; sự thiếu lịch sự
  sự thiếu tử tế

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…