ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungraciously là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

ungraciously

Phát âm

Xem phát âm ungraciously »

Ý nghĩa

  xem ungracious

Xem thêm ungraciously »
Kết quả #2

ungraciously

Phát âm

Xem phát âm ungraciously »

Ý nghĩa

/ˌʌnˈɡreɪʃəsli/ Dở thói, không lịch sự; không đúng cách, không khéo léo.Ungraciously (trạng từ) có nghĩa là một cách không lịch sự, không đúng cách hoặc không khéo léo. Đây là một tính từ miêu tả cách cư xử của một người hoặc hành động của một người một cách thiếu thân thiện hoặc không thích hợp. Ví dụ: She ungraciously refused his offer. (Cô ấy từ chối lời đề nghị của anh ta một cách không lịch sự).

Xem thêm ungraciously »
Kết quả #3

ungraciously

Phát âm

Xem phát âm ungraciously »

Ý nghĩa

Nghĩa: Một cách không duyên dáng, thiếu thân thiện, không lịch sự.Phiên âm: /ʌnˈɡreɪʃəsli/

Xem thêm ungraciously »
Kết quả #4

ungraciously

Phát âm

Xem phát âm ungraciously »

Ý nghĩa

Xem thêm ungraciously »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…