ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungracious

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungracious


ungracious /'ʌn'greiʃəs/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  kiếm nhã, thiếu lịch sự
  không có lòng tốt, không tử tế

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…