ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungracefulness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungracefulness


ungracefulness /'ʌn'greisfulnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  vẻ không có duyên, vẻ vô duyên
  vẻ không thanh nhã

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…