ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungoverned

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungoverned


ungoverned /ʌn'gʌvənd/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không có chính phủ, không bị cai trị, không bị thống trị
  không bị kiềm chế; phóng túng, bừa bãi

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…