ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungovernableness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungovernableness


ungovernableness /ʌn'gʌvənəblnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính không cai trị được
  tính không dạy được, tính bất trị
  tính không kiềm chế được

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…