ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungodliness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungodliness


ungodliness /ʌn'gɔdlinis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự không theo tôn giáo
  (thông tục) tính hay quầy rầy; tính chướng
  (thông tục) tính không biết điều; tính không phải chăng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…