ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungodlier

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungodlier


ungodly /ʌn'gɔdli/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không tôn giáo, không tín ngưỡng
  (thông tục) hay quấy rầy; chướng
  (thông tục) không biết điều; không phải chăng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…