ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unglazed là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unglazed /'ʌn'gleizd/

Phát âm

Xem phát âm unglazed »

Ý nghĩa

tính từ


  không có kính (cửa sổ...)
  không tráng men (đồ sành); không láng giấy
  không đánh véc ni, không đánh bóng

Xem thêm unglazed »
Kết quả #2

unglazed

Phát âm

Xem phát âm unglazed »

Ý nghĩa

Unglazed (adj) /ʌnˈɡleɪzd/ là không có lớp phủ bóng, không bị tráng men.Ví dụ: This unglazed pottery has a rough texture. (Đồ gốm không tráng men này có cấu trúc thô.)

Xem thêm unglazed »
Kết quả #3

unglazed

Phát âm

Xem phát âm unglazed »

Ý nghĩa

Unglazed (adj) /ʌnˈɡleɪzd/ có nghĩa là không được phủ bóng, không sơn men. Ở viết tắt, từ này có thể viết là "un-glazed".

Xem thêm unglazed »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…