ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungild

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungild


ungild /'ʌn'gild/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  không mạ vàng
  không tô điểm
  không dùng tiền để làm cho dễ chấp thuận (điều kiện...)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…