ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unget at able là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unget

Phát âm

Xem phát âm unget »

Ý nghĩa

* ngoại động từ
  (ungot; (Mỹ) ungotten)

Xem thêm unget »
Kết quả #2

at /æt, ət/

Phát âm

Xem phát âm at »

Ý nghĩa

danh từ


  ở tại (chỉ vị trí)
at Haiduong → ở Hải dương
at school → ở trường
at home → ở nhà
at the meeting → ở cuộc họp
at a depth of six meters → ở độ sâu sáu mét
at the butcher's → ở cửa hàng thịt
  vào, vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian)
at six o'clock → vào lúc sáu giờ
at midnight → vào lúc nửa đêm
at mealtime → vào giờ ăn cơm
  đang, đang lúc
at work → đang làm việc
at breakfast → đang ăn sáng
what are you at now? → bây giờ anh đang bận gì?
at peace → đang lúc hoà bình
at rest → đang lúc nghỉ ngơi
  vào, nhắm vào, về phía
to throw a stone at somebody → ném một cục đá vào ai
to look at the picture → nhìn (vào) bức tranh
to laugh at somebody → cười (vào mặt) ai
  với (chỉ giá cả...)
at a high price → với giá cao
at 3đ a kilogram → (với giá) ba đồng một kilôgram
  khi; về
we were very sad at hearing the news → chúng tổi rất buồn khi nghe thấy tin đó
he was surprised at what he saw → nó ngạc nhiên về những điều nó được trông thấy
  theo
at your request → theo lời yêu cầu của anh
at your command → theo lệnh của anh
  về (một môn nào...)
to be good at mathematics → giỏi (về môn) toán
'expamle'>at all
  (xem) all
events
  (xem) event
at best
  (xem) best
at first
  (xem) first
at last
at least
  (xem) least
at [the] most
  (xem) most
at once
  (xem) once
at once
  (xem) one
at that
  như vậy, như thế
=we must take it at that → chúng ta phải thừa nhận điều đó như vậy
  hơn nữa, mà lại còn
he lost an arm and the right arm at that → anh ấy cụt cánh tay mà lại là cánh tay phải
at time
  (xem) time
at no time
  không bao giờ
at worst
  (xem) worst

@at
  ở, vào lúc
  at fist từ đầu
  at least ít nhất
  at most nhiều nhất
  at once ngay tức khắc, lập tức
  at times đôi khi

Xem thêm at »
Kết quả #3

able /'eibl/

Phát âm

Xem phát âm able »

Ý nghĩa

tính từ


  có năng lực, có tài
an able co op manager → một chủ nhiệm hợp tác xã có năng lực
an able writer → một nhà văn có tài
to be able to → có thể
to be able to do something → có thể làm được việc gì
  (pháp lý) có đủ tư cách, có đủ thẩm quyền

Xem thêm able »

Tin được xem nhiều nhất

  Indonesia parliament ratifies criminal code that bans sex outside marriage
world 07/12/2022

Indonesia parliament ratifies criminal code that bans sex outside marriage

world | 438246090

Indonesia's parliament on Tuesday approved a criminal code that bans sex outside marriage with a punishment of up to one year in jail, part of a raft of legal changes that critics say undermine civil liberties in the world's third-largest democracy.

  EU fund makes first 1.2B euro defense investments
world 07/12/2022

EU fund makes first 1.2B euro defense investments

world | 438256090

The European Commission announced Monday the first 1.2 billion euros ($1.25 billion) in investments from the European Defense Fund to work on a variety of projects including next-generation fighter planes.

  Beijing no longer requires Covid test results to enter supermarkets, buildings
world 07/12/2022

Beijing no longer requires Covid test results to enter supermarkets, buildings

world | 438266090

China's capital Beijing no longer requires people that enter supermarkets and commercial buildings to show negative Covid-19 tests on their mobile phones, the city government said in a statement on Tuesday.

  White House asks Republicans to condemn Trump remarks on US Constitution
world 07/12/2022

White House asks Republicans to condemn Trump remarks on US Constitution

world | 438276090

The White House on Monday condemned Donald Trump's weekend remarks that called for suspension of constitutional rules, and urged more Republicans to come forward to rebuke the former president.

  Indonesia c.bank says digital rupiah currency can be used in metaverse
world 07/12/2022

Indonesia c.bank says digital rupiah currency can be used in metaverse

world | 438286090

Indonesia's central bank (BI) governor Perry Warjiyo said on Monday its planned digital rupiah currency can be used in the future to buy products in the metaverse.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…