ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungenerous

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungenerous


ungenerous /'ʌn'dʤenərəs/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không rộng lượng, không khoan hồng
  không rộng rãi, không hào phóng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…