ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungalled

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungalled


ungalled

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không bị sây sát da, không bị trầy da
  không bị làm phiền, không bị xúc phạm

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…