ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungainliness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ungainliness


ungainliness /ʌn'geinlinis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  dáng điệu vụng về, dáng điệu lóng ngóng
  vẻ vô duyên

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…