ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfussy

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfussy


unfussy

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không hay om sòm, không hay nhặng xị, không hay quan trọng hoá
  không cầu kỳ, không kiểu cách

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…