ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfuse

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfuse


unfuse /'ʌn'fju:z/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  tháo kíp (bom, đạn...)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…