ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfruitful

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfruitful


unfruitful /'ʌn'fru:tful/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không tốt, không màu mỡ (đất)
  không có kết quả
unfruitful manoeuvres → những thủ đoạn không có kết quả, âm mưu không thành công
  không có lợi

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…