ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfrugal

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfrugal


unfrugal

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không tiết kiệm, không tằn tiện, không chắt chiu; xa hoa; hoang phí
  không điều độ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…