ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfrightened

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfrightened


unfrightened

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không bị hốt hoảng, không bị hoảng sợ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…