ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfriendliness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfriendliness


unfriendliness /'ʌn'frendlinis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự không thân mật
  sự cừu địch

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…