ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfriendlier

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfriendlier


unfriendly /'ʌn'frendli/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không thân mật, không thân thiện
  cừu địch
  bất lợi, không thuận lợi
an unfriendly circumstance → một trường hợp bất lợi

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…