ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfraternal

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfraternal


unfraternal

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không anh em; không có tình nghĩa anh em

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…