ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unforgivingness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unforgivingness


unforgivingness /'ʌnfə'giviɳnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính không khoan dung; tính hay hiềm thù

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…