ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unforgiving

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unforgiving


unforgiving /'ʌnfə'giviɳ/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không khoan dung; hay hiềm thù

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…