ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unforeseeing

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unforeseeing


unforeseeing /'ʌnfɔ:'si:iɳ/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không nhìn xa thấy trước; không lo xa

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…