ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfordable

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfordable


unfordable /'ʌn'fɔ:dəbl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không lội qua được (sông...)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…