ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unflexed là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unflexed

Phát âm

Xem phát âm unflexed »

Ý nghĩa

* tính từ
  không bị uốn cong lại, không bị gập lại

Xem thêm unflexed »
Kết quả #2

unflexed

Phát âm

Xem phát âm unflexed »

Ý nghĩa

unflexed /ˌʌnˈflɛkst/ (tính từ) - không uốn cong, không uốn được.

Xem thêm unflexed »
Kết quả #3

unflexed

Phát âm

Xem phát âm unflexed »

Ý nghĩa

Xem thêm unflexed »
Kết quả #4

unflexed

Phát âm

Xem phát âm unflexed »

Ý nghĩa

Xem thêm unflexed »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…