ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unflappable là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 5 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unflappable

Phát âm

Xem phát âm unflappable »

Ý nghĩa

* tính từ
  <thgt> điềm tựnh, vẫn bình thường (trong một cuộc khủng hoảng)

Xem thêm unflappable »
Kết quả #2

unflappable

Phát âm

Xem phát âm unflappable »

Ý nghĩa

unflappable /ʌnˈflæpəbəl/Nghĩa: Bất khuất, không bị rung động, không bị khuất phục trong tình huống khó khăn hoặc căng thẳng.Ví dụ: Despite facing numerous challenges, she remained unflappable and focused on finding a solution. (Dù đối mặt với nhiều thách thức, cô ấy vẫn bất khuất và tập trung vào tìm kiếm giải pháp.)

Xem thêm unflappable »
Kết quả #3

unflappable

Phát âm

Xem phát âm unflappable »

Ý nghĩa

unflappable /ʌnˈflæpəbəl/Nghĩa: (tính từ) không bị lay động, không bị áp lực, không bị kích động; bình tĩnh, điềm tĩnh.Phiên âm: /ʌnˈflæpəbəl/

Xem thêm unflappable »
Kết quả #4

unflappable

Phát âm

Xem phát âm unflappable »

Ý nghĩa

Xem thêm unflappable »
Kết quả #5

unflappable

Phát âm

Xem phát âm unflappable »

Ý nghĩa

Xem thêm unflappable »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…