ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unflappable

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unflappable


unflappable

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  <thgt> điềm tựnh, vẫn bình thường (trong một cuộc khủng hoảng)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…