ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfitted

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfitted


unfitted /ʌn'fitid/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không thích hợp; không đủ khả năng, không đủ sức; không có các tiện nghi

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…