ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfits

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfits


unfit /'ʌn'fit/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không dùng được; làm cho không thích hợp; không đủ năng lực, thiếu khả năng, thiếu tư cách
road unfit for motor traffic → đường không dùng cho ô tô chạy được
to be unfit for a doctor → không đủ năng lực (tư cách) làm bác sĩ
  (y học); (quân sự) không đủ sức khoẻ

nội động từ


  làm cho không dùng được; làm cho không thích hợp; làm cho không đủ năng lực, làm cho không đủ tư cách

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…