ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfilial

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfilial


unfilial /'ʌn'filjəl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  bất hiếu, không đúng với đạo làm con

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…