ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfettered

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfettered


unfettered /'ʌn'fetəd/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không bị xiềng chân, không bị cùm
  (nghĩa bóng) được giải phóng, tự do
to act unfettered → tự do hành động

Các câu ví dụ:

1. Instead, the very built heritage which attracts such visitors is vanishing rapidly under a wave of unfettered development.


Xem tất cả câu ví dụ về unfettered /'ʌn'fetəd/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…