ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfestive

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfestive


unfestive

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không thuộc ngày lễ, không thuộc ngày hội
  không vui, không tưng bừng, không rộn rịp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…