ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfertile

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfertile


unfertile

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không tốt mỡ, không màu mỡ
unfertile land →đất cằn cỗi
  không ra quả; bất thụ; thui; lép

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…