ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfeigned

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfeigned


unfeigned /ʌn'feind/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không vờ; chân thực, thành thực

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…