ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfeasible là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unfeasible /'ʌn'fi:zəbl/

Phát âm

Xem phát âm unfeasible »

Ý nghĩa

tính từ


  không thể thực hành được, không thể thực hiện được, không thể làm được
  không tiện lợi
  không thể tin được, nghe không xuôi tai

Xem thêm unfeasible »
Kết quả #2

unfeasible

Phát âm

Xem phát âm unfeasible »

Ý nghĩa

/unˈfiːzəbl/ (tính từ) - không khả thi, không thực hiện được.

Xem thêm unfeasible »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…