ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfeasible

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfeasible


unfeasible /'ʌn'fi:zəbl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không thể thực hành được, không thể thực hiện được, không thể làm được
  không tiện lợi
  không thể tin được, nghe không xuôi tai

Tin tức liên quan

 Vietnam
business 19/04/2021

Vietnam's overnight alcohol ban proposal unfeasible: experts

business | 191416144

Conflicts with existing laws and a practical way of enforcing the ban have led to a rethink.

 Hanoi motorbike ban unfeasible: traffic safety official
news 19/04/2021

Hanoi motorbike ban unfeasible: traffic safety official

news | 191426163

The ban would be impossible due mainly to undeveloped and insufficient public transport.

 Hanoi’s motorcycle ban unfeasible: transport minister
news 19/04/2021

Hanoi’s motorcycle ban unfeasible: transport minister

news | 191436150

Public transport won't be ready to cope with the proposed 2025 ban.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…