ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfearing

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfearing


unfearing

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không sợ sệt; dũng cảm; gan dạ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…